Zarządzanie ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwach

Każde przedsiębiorstwo, niezależnie od rozmiarów i pola działania, musi zmierzyć się z określonymi ryzykami, które są specyficzne dla jego makro- i mikrootoczenia.

Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie

Stałym elementem prowadzenia działalności gospodarczej jest podejmowanie ryzyka. Samo ryzyko pojmowane jest dwojako ze względu na postrzeganie skutków jego wystąpienia. Ogólnie rzecz biorąc, jest to kombinacja prawdopodobieństwa wystąpienia określonych zdarzeń i ich skutków – zarówno pozytywnych jak i negatywnych. Zatem ryzyko jest postrzegane zarówno jako zagrożenie, jak i szansa.

Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie to proces. Pomimo tego, że metody jego oceny różnią się, to sam proces zarządzania nim można podzielić na cztery następujące po sobie etapy:

  • zidentyfikowanie ryzyka,
  • pomiar ryzyka,
  • sterowanie ryzykiem,
  • kontrola i monitorowanie ryzyka.
Zarządzanie ryzykiem finansowym

Zarządzanie ryzykiem finansowym

Ryzyko finansowe w biznesie

Ryzyko finansowe jest bezpośrednio związane z decyzjami, które kształtują strukturę kapitałową każdego przedsiębiorstwa. Jego cechą charakterystyczną, w przeciwieństwie do ryzyk pozafinansowych, jest mierzalność, a także możliwość uchwycenia jego bezpośredniego wpływu na wynik finansowy przedsiębiorstwa. Niewłaściwe wykorzystanie kapitału firmy i jej majątku w prowadzonej działalności może zachwiać równowagą finansową.

Do głównych ryzyk finansowych należy zaliczyć:

  • ryzyko utraty płynności finansowej,
  • ryzyko kredytowe,
  • ryzyko walutowe (w przypadku transakcji zagranicznych),
  • ryzyko inflacyjne,
  • ryzyko stóp procentowych.

Jak zabezpieczyć przedsiębiorstwo?

Wdrożenie systemu zarządzania ryzykiem, w tym finansowym, w przedsiębiorstwie to jeden z najważniejszych elementów kształtujących jego pozycję na rynku. Najważniejszym celem tych działań jest: po pierwsze, ograniczenie strat, po drugie, zwiększenie przychodów.

Powszechnie stosowaną przez przedsiębiorstwa metodą jest fizyczna kontrola ryzyka polegająca na: unikaniu go (podejście prewencyjne) lub redukowaniu go (zmniejszenie rozmiarów lub częstotliwości występujących szkód). Wiele przedsiębiorstw, szczególnie działających na międzynarodowych rynkach, podejmuje działania właśnie prewencyjne – dzięki gwarancjom ubezpieczeniowym chroni swoje transakcje od wielu nieprzewidzianych czynników.

Dodaj komentarz