Odszkodowanie komunikacyjne

Ze względu na coraz większy ruch pojazdów na drogach, z roku na roku liczba wypadków drogowych ulega ciągłemu zwiększeniu. W wyniku tych zdarzeń każdy pokrzywdzony ma prawo wnioskować o wypłatę odszkodowania.

Zgodnie z kodeksem cywilnym odpowiedzialność cywilną za wyrządzoną szkodę na mieniu lub osobie spowodowaną pojazdem mechanicznym ponosi jego posiadacz. W sytuacji gdy posiadacz pojazdu ma zawartą obowiązkową umowę odpowiedzialności cywilnej (OC) z ubezpieczycielem, wypłatę odszkodowania przejmuje zakład ubezpieczeń.

Wypadek drogowy – utrata zdrowia
Zgodnie z przepisami w pierwszej kolejności o odszkodowania komunikacyjne może dochodzić poszkodowany wypadkiem drogowym. Mają do tego prawo również najbliżsi osoby poszkodowanej. Ta druga opcja jest dopuszczalna jedynie w sytuacji, gdy poszkodowany w zdarzeniu drogowym nie żyje. Art. 446 kodeksu cywilnego mówi, że jeżeli wskutek wywołania rozstroju zdrowia lub uszkodzenia ciała nastąpiła śmierć osoby poszkodowanej, zakład ubezpieczeń zobowiązany jest do zwrócenia kosztów leczenia oraz pogrzebu osobie, która je poniosła. Ponadto osoba, co do której ciąży na zmarłym obowiązek alimentacyjny, może wnioskować od zobowiązanego renty, obliczonej zgodnie z potrzebami.

Uszkodzenie pojazdu
Jeżeli w skutek wypadku został uszkodzony pojazd mechaniczny, w takiej sytuacji poszkodowany może wnioskować o odszkodowanie komunikacyjne i naprawę strat w pojeździe, które zostały spowodowane na skutek wypadku. Z tego też względu jeżeli do naprawy potrzebne będą nowe części, poniesione wydatki zostaną wliczone w skład kosztów przywrócenia rzeczy do stanu poprzedniego. Tak więc osoba odpowiedzialna za szkodę ponosi również powyższe wydatki. Dodatkowo należy do nich doliczyć koszt nowych elementów oraz innych materiałów niezbędnych do naprawienia szkody.

Sprawa sądowa
Jeżeli osoba poszkodowana nie jest usatysfakcjonowana wysokością wypłaconej rekompensaty, ma prawo dochodzić roszczeń od ubezpieczyciela na drodze sądowej. Kierując pozew do sądu należy zebrać wszelakie dowody, które nie tylko wskażą nie tylko odpowiedzialność ubezpieczycie, ale również zaniżoną bądź błędną kwotę przez niego przyznawaną. Należy również pamiętać, że tego typu roszczenia ulegają przedawnieniu.

Dodaj komentarz